Algemene voorwaarden

×

Algemene voorwaarden Meester in Verbinding Arbeidsrechtadvocatuur

Artikel 1 toepasselijkheid

 1. Meester in Verbinding, ook handelend onder de naam Meester in Verbinding Arbeidsrechtadvocatuur, is een onderneming, een eenmanszaak, die zich richt op het uitoefenen van het beroep van (arbeidsrecht)advocaat. Meester in Verbinding Arbeidsrechtadvocatuur is gevestigd te Ede en ingeschreven in het register van de KvK onder nummer 81956886.
 2. Deze algemene voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder Meester in Verbinding Arbeidsrechtadvocatuur haar werkzaamheden uitvoert als advocaat en zijn van toepassing op alle opdrachten – waaronder ook vervolg- en aanvullende opdrachten – die de cliënt (hierna: opdrachtgever) bij Meester in Verbinding Arbeidsrechtadvocatuur neerlegt en door haar worden geaccepteerd.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de werkzaamheden die worden verricht door de door Meester in Verbinding Arbeidsrechtadvocatuur ingeschakelde medewerkers of derden.
 4. Meester in Verbinding Arbeidsrechtadvocatuur is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 2 overeenkomst

 1. Er komt een overeenkomst tot stand tussen Meester in Verbinding Arbeidsrechtadvocatuur en de opdrachtgever op het moment dat Meester in Verbinding Arbeidsrechtadvocatuur de opdracht van de opdrachtgever heeft aanvaard.
 2. De overeenkomst bestaat uit een opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden en mogelijk nog andere afspraken die Meester in Verbinding Arbeidsrechtadvocatuur schriftelijk met de opdrachtgever maakt. Onder schriftelijk wordt verstaan op papier (hard-copy) of via een e-mailbericht.
 3. De overeenkomst zal eindigen door het afronden van de opdracht. Zowel Meester in Verbinding Arbeidsrechtadvocatuur als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst eerder te beëindigen. In dat geval is de opdrachtgever gehouden de tot dan toe verrichte werkzaamheden te vergoeden.

Artikel 3 factuur

 1. In beginsel worden de facturen van Meester in Verbinding Arbeidsrechtadvocatuur opgesteld op basis van de tijd die is besteed aan een opdracht, vermeerderd met uurtarief, verschotten en belasting. In voorkomende gevallen worden de facturen opgesteld op basis van vaste prijsafspraken, vooraf tussen Meester in Verbinding Arbeidsrechtadvocatuur en de opdrachtgever gemaakt.
 2. De verrichte werkzaamheden worden in beginsel maandelijks achteraf gedeclareerd door Meester in Verbinding Arbeidsrechtadvocatuur aan de opdrachtgever.
 3. Meester in Verbinding Arbeidsrechtadvocatuur is vrij om een voorschot te vragen aan de opdrachtgever. Voorschotten zullen achteraf na het voltooien van de opdracht worden verrekend.

Artikel 4 betaling

 1. De opdrachtgever dient de facturen te betalen op basis van de gegevens zoals weergegeven op de factuur van Meester in Verbinding Arbeidsrechtadvocatuur, tenzij er schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.
 2. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum.
 3. Betaalt de opdrachtgever niet binnen de hierboven genoemde termijn, dan zal Meester in Verbinding Arbeidsrechtadvocatuur de opdrachtgever een eenmalige betalingsherinnering sturen met daarin een termijn van 14 dagen om de factuur alsnog te betalen.
 4. Nadat de termijn van 14 dagen ongebruikt is verstreken, verkeert de opdrachtgever in verzuim en heeft Meester in Verbinding Arbeidsrechtadvocatuur recht op vergoeding van buitengerechtelijke kosten conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten, waarbij een minimumbedrag van € 40,00 zal gelden. Daarnaast maakt Meester in Verbinding Arbeidsrechtadvocatuur vanaf dat moment aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.

Artikel 5 aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Meester in Verbinding Arbeidsrechtadvocatuur is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering (maximaal 500.000,- per aanspraak en 1.000.000,- per jaar) te vermeerderen met het eigen risico onder de verzekering.
 2. Meester in Verbinding Arbeidsrechtadvocatuur is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk maar niet uitsluitend wordt begrepen: gevolgschade, immateriële schade, vermogensschade en letselschade.
 3. De opdrachtgever is gehouden Meester in Verbinding Arbeidsrechtadvocatuur te vrijwaren van alle mogelijke aanspraken van derden die verband houden met de door Meester in Verbinding Arbeidsrechtadvocatuur uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
 4. Elke aanspraak die een opdrachtgever meent te hebben op Meester in Verbinding Arbeidsrechtadvocatuur vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het moment dat de opdrachtgever bekend werd of had moeten zijn met het bestaan van deze (of andere) vorderingsrechten.

Artikel 6 waarneming

Indien Meester in Verbinding Arbeidsrechtadvocatuur onverhoopt gedurende geruime tijd niet zelf in staat is de praktijk uit te oefenen, zal de praktijk worden waargenomen door mr. R.F.G. Peijs, advocaat te Nijmegen en/of mr. S. Besli, advocaat te Ede.

Artikel 7 klachtenregeling

Indien je een klacht hebt, verwijs ik je graag naar de klachtenregeling die op de website is gepubliceerd.

Artikel 8 toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Meester in Verbinding Arbeidsrechtadvocatuur en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Mocht er een geschil ontstaan tussen Meester in Verbinding Arbeidsrechtadvocatuur en de opdrachtgever waar partijen onderling niet uitkomen, dan dient het geschil in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de rechter te Arnhem.

Contactgegevens

Meerster in Verbinding
Oude Bennekomseweg 1 (3e etage)
6717 LM Ede
T: 085-0601333
E: info@meesterinverbinding.nl