Privacybeleid

×

Privacyverklaring

Mr. M.J. (Maxime) de Coninck, h.o.d.n. Meester in Verbinding Arbeidsrechtadvocatuur, hecht veel belang aan jouw privacy. Gegevens die jij aan mij verstrekt, worden door mij dan ook zorgvuldig beschermd en vertrouwelijk behandeld. Wat mijn cliënten aan mij vertellen valt bovendien onder de wettelijke geheimhoudingsplicht.

Net als elke andere organisatie in Nederland, behoren ook advocatenkantoren transparant te zijn over de persoonsgegevens die zij van jou verwerken en over de vraag hoe en waarom zij dit doen. Ik bied deze transparantie met deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze (potentiële) cliënten, voormalige cliënten, websitebezoekers en overige relaties. In verband met mijn beroepsgeheim is deze privacyverklaring niet van toepassing op niet-cliënten, van wie ik de persoonsgegevens verwerk in het kader van de dienstverlening aan mijn cliënten.

Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kun je daarover natuurlijk contact met mij opnemen.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Ik verwerk diverse gegevens over jou, zoals:

 • jouw naam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • correspondentieadres;
 • e-mailadres;
 • (mobiele) telefoon- en eventueel faxnummer;
 • bankrekeningnummer en betaalhistorie;
 • een aan jouw dossier toegekend dossiernummer;
 • gegevens over partijen die bij jouw kwestie betrokken zijn, zoals een wederpartij;
 • informatie die betrekking heeft op jouw juridische kwestie en die jij actief aan mij verstrekt in het kader van mijn juridische dienstverlening, en informatie over de wijze en het moment waarop jij dit doet;
 • als je beschikt over een rechtsbijstandsverzekering, registreer ik dat en verwerk ik ook daarmee verband houdende gegevens, zoals een bij jouw rechtsbijstandsverzekeraar bekend zaaknummer en informatie over de dekking onder jouw polis;
 • jouw aanwezigheid bij door mij georganiseerde bijeenkomsten.

In het kader van mijn juridische dienstverlening verwerk ik soms veel persoonsgegevens over jou. Welke persoonsgegevens ik precies verwerk, verschilt per situatie en hangt af van waar jouw concrete kwestie betrekking op heeft. Soms verwerk ik hele gevoelige persoonsgegevens, zoals over jouw financiële situatie of gezondheid. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn om te beoordelen of je in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, of als je arbeidsongeschikt bent wegens ziekte en daar vragen over hebt in relatie tot jouw werk. Uiteraard verwerk ik dit soort gegevens alleen indien dat in jouw specifieke kwestie van belang is.

Waarvoor verwerk ik jouw persoonsgegevens?

Ik verwerk jouw persoonsgegevens om tal van redenen. Ik doe dit onder meer om:

 • contact met jou te kunnen opnemen en onderhouden;
 • communicatie en processen gemakkelijker te laten verlopen;
 • jou van juridisch advies en/of juridische bijstand te voorzien;
 • aan te tonen dat ik nakom wat ik met jou ben overeengekomen;
 • het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken;
 • te voldoen aan mijn administratieve en fiscale verplichtingen. Zo moet ik bijhouden hoeveel tijd ik aan een dossier besteed en daarmee dus ook wanneer wij contact met elkaar hebben. Ook moet ik kunnen aantonen dat ik jouw identiteit heb vastgesteld. Dat ben ik wettelijk verplicht;
 • te factureren;
 • gerichte marketingacties uit te voeren, zoals het versturen van uitnodigingen voor lezingen;
 • de beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen.

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens ontvang ik rechtstreeks van jou. Soms haal ik deze ook uit bijvoorbeeld het register van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, of een openbaar toegankelijke bron. Ook ontvang ik jouw persoonsgegevens rechtstreeks van andere derden, zoals een rechtsbijstandsverzekeraar of een eerdere belangenbehartiger.

Mag ik zomaar jouw persoonsgegevens verwerken?

Ik verwerk alleen persoonsgegevens voor zover dat is toegestaan. Zo verwerk ik jouw persoonsgegevens alleen wanneer:

 • jij daar toestemming voor hebt gegeven (toestemming kun je overigens altijd weer intrekken);
 • dit noodzakelijk is om de met jou gesloten overeenkomst uit te voeren;
 • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • dit noodzakelijk is voor het behartigen van mijn gerechtvaardigde belangen.

Moet jij jouw persoonsgegevens aan mij verstrekken?

Je bent niet verplicht persoonsgegevens aan mij te verstrekken, maar wanneer ik daar niet over kan beschikken, kan dit ertoe leiden dat ik jou niet van advies en/of bijstand kan voorzien. Zo moet ik bijvoorbeeld meer contactgegevens hebben dan alleen jouw adres, omdat ik jou moet kunnen bereiken in geval van spoed. Bovendien rust op mij een wettelijke identificatieplicht: ik moet vaststellen wie mijn cliënten zijn. Om jou optimaal van dienst te kunnen zijn, moet ik ook beschikken over alle informatie die voor jouw kwestie relevant kan zijn. Eigenlijk kun je ervan uitgaan dat het voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen mij en jou noodzakelijk is dat je mij al die informatie verstrekt waar ik om vraag. Als je bepaalde persoonsgegevens niet wilt verstrekken, dan zullen wij daarover in gesprek gaan. Wat zijn je bezwaren en kan ik die verhelpen? In het uiterste geval kan de consequentie zijn dat ik mijn opdracht moet neerleggen.

Als ik jou om persoonsgegevens vraag waarvan het niet nodig is dat je deze aan mij verstrekt, zal ik je daar op voorhand op wijzen.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Veel van jouw persoonsgegevens verwijder ik op het moment dat mijn dienstverlening aan jou stopt of onze relatie met jou eindigt. Sommige administratieve gegevens, zoals financiële administratieve gegevens, bewaar ik gedurende een bij wet voorgeschreven periode van zeven jaar. Dossiers die ik aanleg vanwege door mij behandelde zaken worden in principe ook gedurende zeven jaar in mijn archief bewaard. Vonnissen en beschikkingen bewaar ik gedurende twintig jaar. Sommige gearchiveerde dossiers worden maximaal twintig jaar bewaard in verband met mogelijke aansprakelijkheidskwesties.

Met wie deel ik jouw persoonsgegevens?

Soms geef ik (een deel van) jouw persoonsgegevens door aan derden. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat ik andere deskundigen inschakel, zoals een medisch specialist, een arbeidsdeskundige, een accountant, een fiscalist, een notaris, etc. Dit doe ik alleen met jouw toestemming. Ook verstrek ik alleen díe persoonsgegevens die nodig zijn.

Mijn kantoor maakt verder kantoor gebruik van derde partijen voor het beheren van mijn (ICT-) systemen en het hosten van mijn website.

Welke rechten heb jij?

In verband met het feit dat ik persoonsgegevens van jou verwerk, heb jij diverse rechten. Zo heb jij bijvoorbeeld het recht om jouw toestemming in te trekken, wanneer ik jouw gegevens verwerk op basis van jouw toestemming. Ook heb jij het recht mij bepaalde verzoeken te doen. Zo kun je mij verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens door jouzelf, deze te corrigeren, te verwijderen, of aan jou over te dragen. Je kunt bovendien bezwaar maken tegen het feit dat ik jouw persoonsgegevens verwerk. Wanneer jij jouw rechten wilt uitoefenen, kun je daarover contact met mij opnemen. Ook heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangevuld of gewijzigd. Ik raad iedereen waarop deze verklaring betrekking heeft dan ook aan mijn website periodiek te bezoeken. Deze versie is opgesteld in april 2021.

Contactgegevens

Meerster in Verbinding
Oude Bennekomseweg 1 (3e etage)
6717 LM Ede
T: 085-0601333
E: maxime@meesterinverbinding.nl