Privacybeleid

×

Privacyverklaring

Meester in Verbinding hecht veel belang aan jouw privacy. Gegevens die jij aan ons verstrekt, worden door ons dan ook zorgvuldig beschermd en vertrouwelijk behandeld. Wat cliënten aan ons vertellen valt bovendien onder de wettelijke geheimhoudingsplicht.

Net als elke andere organisatie in Nederland, behoren ook advocatenkantoren transparant te zijn over de persoonsgegevens die zij van jou verwerken en over de vraag hoe en waarom zij dit doen. Meester in Verbinding biedt deze transparantie met deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze (potentiële) cliënten, voormalige cliënten, websitebezoekers en overige relaties. In verband met het beroepsgeheim is deze privacyverklaring niet van toepassing op niet-cliënten, van wie wij de persoonsgegevens verwerken in het kader van de dienstverlening aan onze cliënten.

Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kun je daarover natuurlijk contact met ons opnemen.

Wie is Meester in Verbinding?
Meester in Verbinding is de gemeenschappelijke naam van de individuele advocaten mr. M.J. de Coninck h.o.d.n. ‘Meester in Verbinding Ede’ met KvK-nummer 81956886 en mr. Y.E.M. Goessens h.o.d.n. ‘Meester in Verbinding Nijmegen’ met KvK-nummer 94303569.  Waar in deze verklaring over ‘Meester in Verbinding’, ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’ wordt gesproken, wordt bedoeld de individuele advocaat met wie de overeenkomst van opdracht tot juridische bijstand is gesloten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken diverse gegevens over jou, zoals:

 • jouw naam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • correspondentieadres;
 • e-mailadres;
 • (mobiele) telefoon- en eventueel faxnummer;
 • bankrekeningnummer en betaalhistorie;
 • een aan jouw dossier toegekend dossiernummer;
 • gegevens over partijen die bij jouw kwestie betrokken zijn, zoals een wederpartij;
 • informatie die betrekking heeft op jouw juridische kwestie en die jij actief aan ons verstrekt in het kader van de juridische dienstverlening, en informatie over de wijze en het moment waarop jij dit doet;
 • als je beschikt over een rechtsbijstandsverzekering, registreren wij dat en verwerken wij ook daarmee verband houdende gegevens, zoals een bij jouw rechtsbijstandsverzekeraar bekend zaaknummer en informatie over de dekking onder jouw polis;
 • jouw aanwezigheid bij door ons georganiseerde bijeenkomsten.

In het kader van de juridische dienstverlening verwerken wij soms veel persoonsgegevens over jou. Welke persoonsgegevens wij precies verwerken, verschilt per situatie en hangt af van waar jouw concrete kwestie betrekking op heeft. Soms verwerken wij heel gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over jouw financiële situatie of gezondheid. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn om te beoordelen of je in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, of als je arbeidsongeschikt bent wegens ziekte en daar vragen over hebt in relatie tot jouw werk. Uiteraard verwerken wij dit soort gegevens alleen als dat in jouw specifieke kwestie van belang is.

Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Wij verwerk jouw persoonsgegevens om tal van redenen. Wij doen dit onder meer om:

 • contact met jou te kunnen opnemen en onderhouden;
 • communicatie en processen gemakkelijker te laten verlopen;
 • jou van juridisch advies en/of juridische bijstand te voorzien;
 • aan te tonen dat wordt nagekomen wat met jou is overeengekomen;
 • het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken;
 • te voldoen aan onze administratieve en fiscale verplichtingen. Zo moeten wij bijhouden hoeveel tijd wij aan een dossier besteden en daarmee dus ook wanneer wij contact met elkaar hebben. Ook moeten wij kunnen aantonen dat wij jouw identiteit hebben vastgesteld. Dat zijn we wettelijk verplicht;
 • te factureren;
 • gerichte marketingacties uit te voeren, zoals het versturen van uitnodigingen voor lezingen;
 • de beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen.

Hoe komen wij aan jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van jou. Soms halen we deze ook uit bijvoorbeeld het register van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, of een andere openbaar toegankelijke bron. Ook ontvangen wij soms jouw persoonsgegevens rechtstreeks van andere derden, zoals een rechtsbijstandsverzekeraar of een eerdere belangenbehartiger.

Mogen wij zomaar jouw persoonsgegevens verwerken?
Wij verwerken alleen persoonsgegevens voor zover dat is toegestaan. Zo verwerken wij jouw persoonsgegevens alleen wanneer:

 • jij daar toestemming voor hebt gegeven (toestemming kun je overigens altijd weer intrekken);
 • dit noodzakelijk is om de met jou gesloten overeenkomst (van opdracht) uit te voeren;
 • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; en/of
 • dit noodzakelijk is voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van Meester in Verbinding.

Moet jij jouw persoonsgegevens verstrekken?
Je bent niet verplicht persoonsgegevens te verstrekken, maar wanneer wij daar niet over kunnen beschikken, kan dit ertoe leiden dat wij jou niet van advies en/of bijstand kunnen voorzien. Zo moeten wij bijvoorbeeld meer contactgegevens hebben dan alleen jouw adres, omdat wij jou moet kunnen bereiken in geval van spoed. Bovendien rust op ons een wettelijke identificatieplicht: wij moeten vaststellen wie onze cliënten zijn. Om jou optimaal van dienst te kunnen zijn, moeten wij ook beschikken over alle informatie die voor jouw kwestie relevant kan zijn. Eigenlijk kun je ervan uitgaan dat het voor het uitvoeren van de overeenkomst (van opdracht) tussen een van onze advocaten en jou noodzakelijk is dat je alle informatie verstrekt waarom wordt gevraagd. Als je bepaalde persoonsgegevens niet wilt verstrekken, dan zullen wij daarover in gesprek gaan. Wat zijn je bezwaren en kunnen we die verhelpen? In het uiterste geval kan de consequentie zijn dat wij de opdracht moeten neerleggen.

Als wij jou om persoonsgegevens vragen waarvan het niet nodig is dat je deze verstrekt, zullen we je daar op voorhand op wijzen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Veel van jouw persoonsgegevens verwijderen wij op het moment dat de dienstverlening aan jou stopt of onze relatie met jou eindigt. Sommige administratieve gegevens, zoals financiële administratieve gegevens, bewaren wij gedurende een bij wet voorgeschreven periode van zeven jaar. Dossiers die wij aanleggen vanwege behandelde zaken worden in principe ook gedurende zeven jaar in het archief bewaard. Vonnissen en beschikkingen bewaren we gedurende twintig jaar. Sommige gearchiveerde dossiers worden maximaal twintig jaar bewaard in verband met mogelijke aansprakelijkheidskwesties.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
Soms geven wij (een deel van) jouw persoonsgegevens door aan derden. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat wij een andere deskundige inschakelen, zoals een medisch specialist, een arbeidsdeskundige, een accountant, een fiscalist, een notaris, etc. Dit doen we alleen met jouw toestemming. Ook verstrekken wij alleen díe persoonsgegevens die nodig zijn.

Meester in Verbinding maakt verder gebruik van derde partijen voor het beheren van (ICT-)systemen en het hosten van de website.

Welke rechten heb jij?
In verband met het feit dat wij persoonsgegevens van jou verwerken, heb jij diverse rechten. Zo heb jij bijvoorbeeld het recht om jouw toestemming in te trekken, wanneer wij jouw gegevens verwerken op basis van jouw toestemming. Ook heb jij het recht bepaalde verzoeken te doen. Zo kun je verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens door jouzelf, deze te corrigeren, te verwijderen, of aan jou over te dragen. Je kunt bovendien bezwaar maken tegen het feit dat wij jouw persoonsgegevens verwerken. Wanneer jij jouw rechten wilt uitoefenen, kun je daarover contact met ons opnemen. Ook heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring kan door Meester in Verbinding worden aangevuld of gewijzigd. Wij raden iedereen waarop deze verklaring betrekking heeft dan ook aan onze website periodiek te bezoeken. Deze versie is opgesteld in mei 2024.